Subscribe Twitter FaceBook

Thursday, March 29, 2012

သူရဿဝါနှင့် မသိြခင်းဒုက္ခ [၃]


သူရဿဝါနှင့် မသိြခင်းဒုက္ခ [၃]
- သူရဿဝါ -  

ေမာင်ဝါဝါက ရံုးသမား ဆိုေတာ့ တနလင်္ာမှ ေသာြကာထိ မနက်ကေန ညေနတိုင် ေန့စဉ် ရံုးတက် ရံုးဆင်း လုပ်ရသည်။ စေနကျေတာ့ ေန့တစ်ဝက် ရံုးတက်ြပီး ကျန်သည့် ေန့တစ်ဝက်မှာ ကိုယ်ဝါသနာ ပါေသာ စာေပ အနုပညာေရးရာ ကိစ္စေလးေတွကို သူငယ်ချင်း စာသမား ေပသမားများနှင့် စုေပါင်း၍ လုပ်ြဖစ်သည်။ ဒီေတာ့ စေနေန့ ညပိုင်းနှင့် တနဂင်္ေနွေန့ ေလာက်သာ ေမာင်ဝါဝါမှာ စိတ်ေအးလက်ေအး နားရသည်။ စေနနှင့် တနဂင်္ေနွ ညပိုင်း အချိန်ေလး များတွင် ေမာင်ဝါဝါ တစ်ေယာက် ေဘာလံုးပွဲေလး ြကည့်လှျင်ြကည့်၊ မြကည့်လှျင် ေဘာလံုး ဂိမ်းေဆာ့ ဆိုေတာ့ ေဟာလီးေဒး ဆိုလှျင် ေမာင်ဝါဝါမှာ ေဘာနှင့် နပန်းလံုး ေနတတ်သည်။

ယခု ဒီတစ်ပတ် စေနေန့လည်း ဒီလိုပဲ။ ေမာင်ဝါဝါ ေန့တစ်ဝက် ရံုးတက်ြပီး ညေနပိုင်း ေဆာင်းပါးများကို မိတ္တူ သွားဆွဲကာ အထပ်လိုက် ပုခံုးေပါ် ထမ်း၍ စာေပတာဝန်ကို ေလးေလး ပင်ပင် ထမ်းေဆာင်ြပီးေနာက် အနည်းငယ် မိုးချုပ်မှ အိမ်ြပန် ေရာက်ေလ၏။ ခဏေလာက် အနားယူ ြပီးေနာက် စာေလး ဘာေလး အနည်းငယ် ေရးြပီးေနာက် ေမာင်ဝါဝါ ဂိမ်းေဆာ့ ေလ၏။ ေမာင်ဝါဝါ ေဆာ့ေသာ ဂိမ်းမှာ PES ဟု အတိုေကာက် ေခါ်ြကေသာ ေဘာလံုးဂိမ်း ြဖစ်၏။ အြပင် ေဘာလံုး ေလာကလိုပဲ ေဘာလံုးပွဲေတွ ကန်လိုက်၊ လူေတွ ဝယ်လိုက်၊ လူေတွ ေရာင်းလိုက်နှင့် ေမာင်ဝါဝါမှာ ဂိမ်းထဲတွင် ေကာင်းေကာင်းြကီး လူကုန်ကူးကာ ဟန်ကျ၍ ေနေလ၏။

အနည်းငယ် ညဉ့်နက်ေတာ့ အမ်-မာ-တီ-ဗွီ-ဖိုးမှ အဂင်္လိပ် အက်ဖ်ေအ ဖလား ေဘာလံုးပွဲ လွှင့်သည်နှင့် တိုး၏။ ကွာတား ဖိုင်နယ် ပွဲဆိုေတာ့ အြကိတ်အနယ်ေတာ့ ရှိလိမ့်မည်။ ကန်မည့် နှစ်သင်းက ပရီးမီယား လိဂ်နှစ်သင်း ြဖစ်သည့် ေတာ့တမ်ဟမ် ေဟာ့စပါးနှင့် ေဘာ်လ်တန်။ တိုက်ဆိုင်တာက ဂိမ်းထဲမှာ ေမာင်ဝါဝါ ယူ၍ ကန်ေနေသာ အသင်းကလည်း ေဘာ်လ်တန်ပဲ။ ေမာင်ဝါဝါ အလုပ်နှစ်လုပ် တစ်ြပိုင်တည်း လုပ်ေလ၏။ ဂိမ်းေလး ေဆာ့လိုက်၊ ေဘာလံုးပွဲေလး ြကည့်လိုက်ေပါ့။ ပွဲကလည်း တကယ့် အြကိတ်အနယ် ပါပဲ။ ပထမပိုင်း ြပီးခါနီးထိ အြပန်အလှန် တစ်ဂိုးစီ သွင်းရင်း သေရကျ ေန၏။ ပထမပိုင်း ြပီးခါနီး တီဗွီကို လှမ်းြကည့်ေတာ့ ေဘာ်လ်တန်မှ ကစားသမား တစ်ေယာက် လဲကျသွား၍ ေဘာလံုးသမား ေတွေရာ၊ ေဆးကုသေရး အဖွဲ့ ေတွေရာ ဝိုင်းလာတာ ေတွ့လိုက်သည်။ ေမာင်ဝါဝါ စိတ်ထဲ ေပါ့ေပါ့ပဲ.. တစ်ချက် ြကည့်ြပီး ဂိမ်းကို ဆက်ကစား ေနလိုက်၏။ ဟုတ်သေလ.. ေဘာလံုးပွဲမှာ ကစားသမားေတွ ေဘာကန်ရင်း ဒဏ်ရာ ရတယ် ဆိုတာ အဆန်းမှ မဟုတ်ဘဲ။

ဒါေပမယ့် ခဏေနေတာ့ ဆန်းလာ၏။ ေတာ်ေတာ်နှင့် ေဘာလံုး ဆက်မကန်... ပွဲက ရပ်ေန၏။ ဒါနှင့် ေမာင်ဝါဝါ တီဗွီကို ြကည့်လိုက်ေတာ့ ခုနက လဲကျေသာ ေဘာ်လ်တန် ကစား သမားကို ထမ်းစင်နှင့် သယ်ထုတ် သွားြပီ။ ေဘာပွဲ ေြကြငာသူ ေြပာတာ ြကားေတာ့မှ ရင်ထဲ ထိတ်ခနဲ။ “အရင်ကလည်း ကင်မရွန်းက ဗီဗီယံဖိုးဟာ အခု မူအမ်ဘာ [Muamba] လိုပဲ ေဘာလံုး ကစားရင်း နှလံုးခုန်ရပ်ြပီး ကွင်းထဲမှာ လဲကျ ေသဆံုး သွားခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်” တဲ့။ ဟင်.. မူအမ်ဘာ ေသသွားြပီ။ ေဘာလံုး ကစားရင်း ကွင်းထဲမှာ နှလံုးခုန် ရပ်သွားတာ တဲ့လား။ ဒိုင်လူြကီးက ပွဲကို ဖျက်သိမ်း လိုက်သည်။ ေမာင်ဝါဝါ့ အထင် ေသချာ သွားြပီ။ သူ ေသဆံုး သွားခဲ့ြပီ။ အဲဒီ မူအမ်ဘာ ဆိုတဲ့ ကစားသမား ေလးဟာ အခုမှ အသက် [၂၃] နှစ်သာ ရှိေသးသည်။ ေဘာလံုးသမား တစ်ဦး၏ ဘဝမှာ အေကာင်းဆံုး အချိန်ကို ေရာက်လာဖို့ နှစ် အနည်းငယ်သာ လိုေတာ့သည့် အချိန်။ ေနာက်ြပီး ဒီကစားသမား ေလးသည် ေမာင်ဝါဝါ၏ ဂိမ်းထဲရှိ အသင်းမှ ကစား သမားေလး။ တုန်လှုပ် ထိတ်လန့်စွာြဖင့် ေမာင်ဝါဝါ ဂိမ်းထဲမှ မူအမ်ဘာ၏ ပရိုဖိုင်ကို ဝင်ြကည့် ေနမိသည်။ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မေကာင်း။

ကိုယ်နှင့် အြပင်မှာ ခင်မင် ရင်းနှီးသူ မဟုတ်ေသာ်လည်း၊ သူ၏ ေသဆံုးမှုသည် ကိုယ်နှင့် တစ်စံုတရာ ပတ်သက် လာနုိင်စရာ အေြကာင်း မရှိေသာ်လည်း လူသားချင်း စာနာစိတ်ြဖင့် ေမာင်ဝါဝါ တိတ်ဆိတ် ဆွံ့အ ေနခဲ့သည်။ ေသြခင်း တရားကို ကိုယ်တိုင် ရင်ဆိုင်ရြခင်း မဟုတ် ေသာ်လည်း၊ ကိုယ့်ေဘးနားမှာ လာေရာက် ေသဆံုးြခင်း မဟုတ် ေသာ်လည်း သူ၏ အြဖစ် အပျက်ကို ေမာင်ဝါဝါက အချိန်နှင့် တေြပးညီ သိရှိလိုက်ရြခင်း ြဖစ်သည်။ သူ့ေနရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆံုး သူငယ်ချင်း တစ်ေယာက်သာ ြဖစ်မယ်ဆို ဘယ်လို ခံစားရမလဲ၊ ေနာက်ဆံုး.. သူ့ရဲ့ ေနရာမှာ ေမာင်ဝါဝါ ကိုယ်တိုင် ြဖစ်ေနတာ ဆိုလှျင်ေရာ ေနာက်ဆံုး အချိန်မှာ ဘာေတွကို ကေယာင်ကတမ်း ေတွးမိမလဲ၊ ေသဆံုး မသွားဖို့ရာ လက်ကျန် မိနစ် အနည်းငယ်မှာ ဝင်သက်ကို ေကာက်ရိုးမှျင် ကေလးမှှာ တွဲလွဲခို ထားရသလို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖမ်းဆုပ် ေနရ မည်လား။ တီဗွီထဲမှ တဆင့် ထိုပွဲကို လာေရာက် ြကည့်ရှုသည့် ပရိသတ် ေထာင်ေသာင်းေပါင်း များစွာက လူငယ် ကစားသမားေလး မူအမ်ဘာအား စာနာမှုြဖင့် ေသာင်းေသာင်းဖျဖျ ဂုဏ်ြပု လက်ခုပ်တီး၍ ေနြကသည်ကို ြမင်ရ၏။

နဂိုကမှ နှလံုးသား နုေသာ၊ ခံစားလွယ်ေသာ ေမာင်ဝါဝါမှာ မျက်ရည်ပင် ဝဲ၍ လာေလ၏။ ဂိမ်းလည်း ဆက်မေဆာ့ နုိင်ေတာ့၊ ေဆာ့ချင်စိတ်လည်း မရှိေတာ့။ မျက်လံုးထဲမှာ သူ့ကို ေနာက်ဆံုး ြမင်လိုက်ရသည့် ထမ်းစင်နှင့် သယ်ထုတ် သွားသည့် အချိန်ကိုပဲ ြမင်ေယာင် ေနမိသည်။ ညတစ်နာရီ ေလာက်ေတာင် ြဖစ်ေနြပီ ထင်သည်။ သို့ေသာ်လည်း ေမာင်ဝါဝါ အိပ်ချင်စိတ် မရှိ။ စိတ်ထဲမှာ နာကျင် ေြကကွဲမှုက ြကီးစိုး၍ ေနသည်။ ဒါနဲ့ပဲ စိတ်ထဲမှ အစိုင်အခဲကို ေြဖေဖျာက် နုိင်ရန် လည်းေကာင်း၊ မူအမ်ဘာ၏ ေနာက်ဆံုး ခရီးကို နှုတ်ဆက်သည့် သေဘာနှင့် လည်းေကာင်း “မူအမ်ဘာ” ဟူ၍ ေခါင်းစဉ်တပ်ကာ အမှတ်တရ ကဗျာတစ်ပုဒ် ေရးေနမိ၏။ အေတာ်ကို ဈာန်ဝင်၍ ေရးသည့် ကဗျာ ြဖစ်သြဖင့် ေရးြပီးသည့် အချိန်မှာ ကဗျာကို တစ်ေခါက် ြပန်ဖတ်၍ ေမာင်ဝါဝါ မျက်ရည်ေတွ ဝဲလာြပန်၏။ ထိုညက ေတာ်ေတာ်နှင့် အိပ်မေပျာ်။

ေနာက်ေန့ တနဂင်္ေနွ ေန့မှာ ဘယ်လိုမှ အချိန်မရ၍ အွန်လိုင်း မတက်နိုင် သြဖင့် မူအမ်ဘာ၏ သတင်းကို ရှာ၍ မဖတ်နုိင် ေသာ်လည်း ေမာင်ဝါဝါ၏ စိတ်ထဲမှ မူအမ်ဘာသည် ဘယ်လိုမှ ေပျာက်ကွယ် မသွား။ တနလင်္ာေန့ မနက်ပိုင်း ရံုးေရာက်ေတာ့ ေမာင်ဝါဝါ ဘာကိုမှ ဦးစား မေပးနုိင်။ ကွန်ပျူတာကို အြမန်ဖွင့်၍ Google Search Engine ထဲတွင် Muamba ဟု ရိုက်၍ ရှာမိသည်။ ေတွ့ပါြပီ.. သတင်းကို။ အဂင်္လိပ်လို ေရးထားတာကို ဘာသာြပန်၍ ဖတ်ြကည့်ေတာ့။ “မူအမ်ဘာ အေြခအေနမှာ စိတ်ချရြခင်း မရှိေသး.. ယခုထိ ေဆးရံုေပါ်မှာ အေရးေပါ် ကုသမှု လုပ်ေန” တဲ့။ ဟား.. ဒါြဖင့် သူ မေသ ေသးဘူးေပါ့။ ထိုသတင်းကို သိြပီး သည့်ေနာက် ေမာင်ဝါဝါ့ စိတ်ထဲမှာ ဘာကိုမှန်း မသိဘဲ တစ်ခုခုကို အလိုမကျ ြဖစ်ကာ မျက်ေမှာင် ကျံု့၍ ေန၏။ ေန့လယ်ေလာက် ကျေတာ့ မူအမ်ဘာနှင့် ပတ်သက်သည့် ေနာက်ဆံုး သတင်း တက်လာသည်။ “မူအမ်ဘာ၏ အေြခအေနမှာ စိတ်ချရသည့် အေြခအေနသို့ ေရာက်ရှိြပီဟု ဆရာဝန်များ အတည်ြပု” တဲ့။

ေမာင်ဝါဝါ ယမ်းပံုမီးကျ ေဒါသ ေပါက်ကွဲေလသည်။ ေတာက် ! နှလံုးခုန် ရပ်သွားြပီ ဆိုလို့ ေသြပီ မှတ်တာ။ ေမာင်ဝါဝါ ေရးထားေသာ အမှတ်တရ “မူအမ်ဘာ” ကဗျာေလးကို ထုတ်ြကည့် မိ၏။ ကဗျာထဲမှာ သူ၏ ေသဆံုးြခင်းကို စာနာ ခံစား၍ တင်စား ေရးသားထားေသာ အလကင်္ာ စာသားေတွက

“ည မိုးမချုပ်ေတာ့ဘူး၊ ေလမတိုက် ေတာ့ဘူး၊ ကမ္ဘာ လည်သလို သံသရာလည်း လည်ေနတာပဲ” တို့
“အခန်းေထာင့်ထဲ အေမှာင်ရိပ် ထိုးကျလာ သလိုမျိုး၊ လူ့အြဖစ်ရဲ့ ေလပူေဖာင်းေလး လွင့်သွား” တို့
            “လက်ခုပ်သံ ေထာင်ေပါင်းများစွာထဲမှာ ဝမ်းနည်းြခင်းနံရံဟာ တုန်ခါလှုပ်ခတ်လို့” ဆိုတာတို့ ထည့်ေရး ထားတာ။ အခုေတာ့ ရှက်စရာ။ သတင်းကို အဆံုးအထိ ေသချာ မသိဘဲ ကိုယ့်အထင်နှင့် ကိုယ် ရမ်းတုတ်ြပီး ကဗျာေတွ ေရးေနလိုက် ေသးသည်။ မသိြခင်းက ေမာင်ဝါဝါ့ကို ဒုက္ခေပး ြပန်ေလြပီ။ ေမာင်ဝါဝါ့ မှာေတာ့ စေနေန့ ညကလည်း အိပ်လို့ပင် မေပျာ်ေအာင် မျက်ရည်ဝဲြပီး ခံစားနာကျင် လိုက်ရတာ။ တနဂင်္ေနွ ကျေတာ့လည်း သူ့ကို သတိ ရသည့် စိတ်နှင့်ပင် ဘာလုပ်လုပ် အလွဲလွဲ အေချာ်ေချာ်။ အခုေတာ့ သူက မေသသည့် အြပင် စိတ်ချ ရသည့် အေြခအေန ြပန်ေရာက် သွားြပီတဲ့။ ေမာင်ဝါဝါ “ေတာက်” ေခါက်၍ ြကိတ်မနိုင် ခဲမရ ေအာ်ဟစ် လိုက်မိေတာ့သည်။

“ဟမ်.. အလကား အေကာင်.. ငါ့မှာေတာ့ ဝမ်းနည်းြပီး ေြကကွဲေန လိုက်ရတာ၊ သနား လွန်းလို့ ကဗျာေတာင် ေရးထား လိုက်ေသးတယ်.. ဟင်၊ အခုေတာ့ သွားြပီ၊ မင်းမေသေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ ငါ့ကဗျာက အလကား ဘယ်နား သွားလွှင့်ပစ် ရမတုန်း ေသချင်းဆိုးေလး ကျက်သတုန်းေလးရဲ့.. ေတာက်!”

၂၉ - မာ့ချ် - ၂၀၁၂
Net Guide Journal
Volume [2], Issue [28]

0 ဦး မှတ်ချက်(များ) ေပးခဲ့သည်: